Δικαίωμα των ανασφάλιστων στην δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

– Οι προϋποθέσεις!

Η προηγούμενη κυβέρνηση, με την υπ’ αριθμόν 56432/2014 απόφαση των υπουργών υγείας και οικονομικών (ΦΕΚ Β 1753 – 28.06.2014), καθορίζει προϋποθέσεις, κριτήρια και διαδικασία πρόσβασης στο σύστημα φαρμακευτικής περίθαλψης ανασφαλίστων και οικονομικά αδυνάτων πολιτών.

Η δαπάνη από την εν λόγω απόφαση, βαρύνει τους εγκεκριμένους προϋπολογισμούς των νοσοκομείων.

Με βάση τη ρύθμιση προστίθεται στους υφιστάμενους σκοπούς του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΠΥ) και η παροχή φαρμακευτικής περίθαλψης σε ασφαλισμένους που έχουν απωλέσει την ασφαλιστική τους ικανότητα και δεν δικαιούνται υπηρεσιών φαρμακευτικής περίθαλψης από οποιοδήποτε Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.

Πρόσβαση σε φαρμακευτική περίθαλψη έχουν πλέον οι ανασφάλιστοι πολίτες και τα εξαρτώμενα μέλη της οικογένειάς τους. Τα φάρμακα θα συνταγογραφούνται αποκλειστικά από γιατρούς του ΕΣΥ και του ΠΕΔΥ υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν ΑΜΚΑ. Οι δικαιούχοι θα έχουν πρόσβαση σε όλο το φάσμα της φαρμακευτικής περίθαλψης που αφορά οξεία περιστατικά, χρόνιες παθήσεις, καθώς και φάρμακα υψηλού κόστους, με τους ίδιους όρους, προϋποθέσεις, διαδικασίες και προβλεπόμενες επιβαρύνσεις που ακολουθούνται και για τους ασφαλισμένους.

Τα φάρμακα θα χορηγούνται από τα φαρμακεία των δημόσιων νοσοκομείων ή από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ ή τα ιδιωτικά φαρμακεία. Εξαίρεση αποτελούν τα φάρμακα υψηλού κόστους, τα λεγόμενα «ακριβά φάρμακα» που θα χορηγούνται μόνον από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ και η συμμετοχή των ανασφάλιστων είναι μηδενική.

Σύμφωνα με την απόφαση ,ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ δωρεάν νοσοκομειακής περίθαλψης (πολυήμερης ή βραχείας) είναι:

α. Ανασφάλιστοι Έλληνες πολίτες ή πολίτες ελληνικής καταγωγής (ομογενείς, κάτοχοι δελτίου ταυτότητας ομογενούς) ή υπήκοοι κρατών−μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή υπήκοοι τρίτων χωρών, νόμιμα και μόνιμα διαμένοντες στην Ελλάδα, οι οποίοι στερούνται των προϋποθέσεων έκδοσης βιβλιαρίου ανασφαλίστου και δεν είναι ασφαλισμένοι σε κανένα δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα και

β. Ασφαλισμένοι που έχουν απωλέσει την ασφαλιστική τους ικανότητα λόγω οφειλών στα οικεία Ασφαλιστικά Ταμεία, όπως επίσης και τα εξαρτώμενα μέλη της οικογένειάς τους. Αρμόδια για την κρίση των δικαιούχων είναι τριμελής επιτροπή του Νοσοκομείου.

Σε κάθε Νοσοκομείο ορίζονται τριμελείς επιτροπές από το Διοικητή κατά περίπτωση στο Παθολογικό, Χειρουργικό και Ψυχιατρικό Τομέα.

Οι εν λόγω Επιτροπές συγκροτούνται από το Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας ως Πρόεδρο, το Συντονιστή Διευθυντή του αντίστοιχου Τομέα και το Διευθυντή της Διοικητικής−Οικονομικής Υπηρεσίας, ως μέλη. Με την ίδια απόφαση ορίζεται γραμματέας της Επιτροπής διοικητικός υπάλληλος του Νοσοκομείου. Οι συνεδριάσεις των επιτροπών πραγματοποιούνται εντός ωραρίου εργασίας.

Επιπλέον:

α. Για τους έχοντες πρόβλημα υγείας, παρέχεται δωρεάν νοσοκομειακή περίθαλψη μόνον εφόσον αυτοί προσκομίσουν με αίτησή τους, ιατρική γνωμάτευση υπογεγραμμένη από το θεράποντα ιατρό και τον προϊστάμενο του αντιστοίχου τμήματος στη τριμελή Επιτροπή του Νοσοκομείου στο οποίο έχουν παραπεμφθεί.

Συνεδριάζουν άμεσα προκειμένου να λάβουν απόφαση επί των υποβαλλομένων αιτημάτων και εισηγούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο για την τελική έγκριση της δαπάνης. Η δωρεάν νοσοκομειακή περίθαλψη αυτών αφορά εξολοκλήρου σε ότι έχει σχέση με τη πάθησή τους και παρέχεται μόνο από το Νοσοκομείο που τους παρακολουθεί και για όσο διάστημα χρειάζεται.

β. Για τους προσερχόμενους στα επείγοντα, ορίζεται ως προϋπόθεση ο χαρακτηρισμός των περιστατικών ως επειγόντων από τον υπεύθυνο των ΤΕΠ. Για την εν λόγω κατηγορία παρέχεται δωρεάν νοσοκομειακή περίθαλψη μόνον εφόσον αυτοί προσκομίσουν ιατρική γνωμάτευση από τον υπεύθυνο των ΤΕΠ στις οριζόμενες Επιτροπές και ακολουθείται η ως άνω οριζόμενη διαδικασία.

Η δωρεάν νοσοκομειακή περίθαλψη αυτών αφορά στο χρονικό διάστημα από την προσέλευση στα επείγοντα μέχρι τη γραπτή διαβεβαίωση των υπευθύνων ιατρών ότι διενεργήθηκαν όλες οι απαραίτητες εξετάσεις ή επεμβατικές πράξεις και δεν κινδυνεύει πλέον η υγεία τους.

Οι οριζόμενοι δικαιούχοι νοσοκομειακής περίθαλψης παραπέμπονται σε Νοσοκομεία του ΕΣΥ από τις δημόσιες δομές παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Π.Ε.ΔΥ. και τα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία των Νοσοκομείων.

Για τις ως άνω περιπτώσεις η ασφαλιστική ικανότητα βεβαιώνεται από το οικείο Ασφαλιστικό Ταμείο ή οποιονδήποτε φορέα που νομιμοποιείται για τη βεβαίωση ασφαλιστικής ικανότητας. Οι απαιτούμενες ενέργειες για τη διαπίστωση της ασφαλιστικής ικανότητας διενεργούνται αυτεπάγγελτα από τα Νοσοκομεία.

Οι αποφάσεις των ανωτέρω οριζομένων τριμελών Επιτροπών και των Διοικητικών Συμβουλίων των Νοσοκομείων δύνανται να υπόκεινται σε έλεγχο από το Σ.Ε.Υ.Π.Π.

Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να έχουν ΑΜΚΑ, προκειμένου να υπαχθούν στις διατάξεις της παρούσας απόφασης.

Προϋπόθεση του εισοδηματικού κριτηρίου αφορά τη δυνατότητα και την ικανότητα θεμελίωσης δικαιώματος για έκδοση του βιβλιαρίου ανασφαλίστου και μόνο. Από εκεί και πέρα ακόμη και αν κανείς δε δικαιούται να εκδώσει στο όνομά του βιβλιάριο ανασφαλίστου, επειδή έχει μεγαλύτερο εισόδημα από το οριζόμενο από την απόφαση 139491 του 2006, τότε ενδέχεται να δικαιούται και πάλι νοσοκομειακή και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, αν είναι ανασφάλιστος ή ασφαλισμένος που έχει απωλέσει την ασφαλιστική του ικανότητα λόγω οφειλών στο ασφαλιστικό ταμείο (και τα εξαρτώμενα μέλη της οικογένειάς του).

Ειδικότερα, δικαιούχοι του προγράμματος είναι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ:

-που έχασαν τα ασφαλιστικά τους δικαιώματα και

-που το ατομικό εισόδημά τους δεν υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ ή τα 25.000 ευρώ (άθροισμα των ατομικών εισοδημάτων των συζύγων) στην περίπτωση των έγγαμων

–Παιδιά που διαμένουν σε Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας ή άλλα ιδρύματα Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ.β. Αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης – τραυματίες πολέμου και τα προστατευόμενα μέλη των οικογενειών τους. γ. Έλληνες μοναχοί και μοναχοί και λαϊκοί της Ιεράς Μονής Σινά και κληρικοί των Πατριαρχείων. Ανασφάλιστες άγαμες επίτοκες και μητέρες ως και τα παιδιά αυτών. Παιδιά που τοποθετούνται σε ανάδοχες οικογένειες.

Στους ανωτέρω δικαιούχους χορηγείται βιβλιάριο ανασφαλίστου για ένα (1) έτος.
Με το εισιτήριο ελεύθερης πρόσβασης οι πολίτες δικαιούνται:

-επισκέψεις σε γιατρό προκειμένου να αξιολογηθούν και να παραπεμφθούν για

-περαιτέρω έλεγχο, διεξάγοντας ένα σύνολο προληπτικών και εν μέρει διαγνωστικών εξετάσεων ( εξαρτάται από το κόστος των εξετάσεων), σύμφωνα με το φύλο και την ηλικιακή ομάδα στην οποία ανήκουν, ή σύμφωνα με την ειδική κατάστασή τους,

-πραγματοποίηση εργαστηριακών εξετάσεων

-αξιολόγηση/ διάγνωση/ αγωγή υγείας, οδηγίες ιατρού, και ό,τι περιλαμβάνεται ως παροχή υπηρεσίας κατά την επίσκεψή σε γιατρό της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

-Παράλληλα προβλέπεται και παρακολούθηση περιπτώσεων κύησης.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ, που υποβάλλονται στο Δήμο ή στο ΚΕΠ για την έκδοση βιβλιαρίου ανασφάλιστου:

-Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι ο ενδιαφερόμενος είναι ανασφάλιστος.

-Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.

-Δύο φωτογραφίες (σε περίπτωση που εκδίδεται για πρώτη φορά βιβλιάριο ανασφαλίστου)

-Για έγγαμους απαιτούνται δικαιολογητικά και για τους δύο συζύγους, εάν είναι διαζευγμένοι το διαζύγιο και εάν είναι σε διάσταση Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι είναι σε διάσταση.

-Βεβαίωση ασφαλιστικών φορέων από την οποία να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος δεν είναι ασφαλισμένος και δεν δικαιούται ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη για το συγκεκριμένο έτος.

-Φορολογική δήλωση με τα εισοδήματα του προηγούμενου έτους.
Δεν πρέπει να ξεπερνάει το εισόδημα του, τα 6.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 20% για την σύζυγο και κάθε ανήλικο παιδί. Για τα άτομα με αναπηρία 67% προβλέπεται αύξηση του εισοδηματικού κριτηρίου κατά 50%.

Όσοι αποκλείονται λόγω τεκμηρίων, έχουν πρόσβαση μόνο στα δημόσια νοσοκομεία και μόνο για τα περιστατικά που χρήζουν νοσοκομειακής φροντίδας με γνωμάτευση επιτροπής γιατρών του νοσοκομείου. Δηλαδή για ένα ατύχημα ή μια εγχείρηση έχουν δωρεάν νοσοκομειακή φροντίδα. Δεν μπορούν να κάνουν δωρεάν εξετάσεις (αξονική, μαγνητική, βιοψίες, κ.λπ.) ενώ δεν έχουν πρόσβαση σε ιδιωτικές κλινικές.

Επίσης έχουν πρόσβαση και σε όλο το φάσμα της φαρμακευτικής περίθαλψης ακόμη και για φάρμακα που χρησιμοποιούνται σε οξεία περιστατικά καθώς και σε φάρμακα υψηλού κόστους με τα ποσοστά συμμετοχής που ισχύουν για όσους έχουν ασφαλιστικό βιβλιάριο.
Τέλος, παρατείνεται έως τις 29 Φεβρουαρίου του 2016 η «κάλυψη» παροχών ασθενείας για τους ανέργους, υποαπασχολούμενους, τους μη «ενεργούς» ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους με οφειλές στα Ταμεία και τους ανασφάλιστους υπερήλικες του ΟΓΑ.

Γράφει ο Χρήστος Ηλία Τσίχλης – Δικηγόρος Αθηνών – tromaktiko.gr